RoháčekŽalmy91

Žalmy

1 Ten, kto býva v skrýši Naj­vyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho.
2 Po­viem Hos­podinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem.
3 Lebo on ťa vy­trh­ne z osíd­la lov­ca, zo zhub­nej nákazy morovej.
4 Pri­kryje ťa svojimi br­ky, a utečieš sa pod jeho krýd­la. Jeho prav­da je štítom a paväzou.
5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, k­torá letí vod­ne;
6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.
7 Pad­ne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš od­platu bez­božných.
9 Pre­tože hovoríš: Ty si, Hos­podine, moje útočište, a že si Naj­vyššieho učinil svojím príbyt­kom,
10 ne­prihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder ne­prib­líži tvoj­mu stánu.
11 Lebo pri­kázal svojim an­jelom o tebe, aby ťa os­tríhali na všet­kých tvojich ces­tách.
12 Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň.
13 Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka.
14 Pre­tože sa lás­kou vinie ku mne, vy­slobodím ho; vy­výšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.
15 Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vy­trh­nem ho a os­lávim ho.
16 Na­sýtim ho dl­hosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.

RoháčekŽalmy91