RoháčekŽalmy109

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Bože mojej chvály, ne­mlč!
2 Lebo ús­ta bez­božníka a ús­ta ľs­ti sa ot­vorily proti mne; hovoria so mnou lživým jazykom.
3 Ob­kľúčili ma slovami nenávis­ti a bojujú proti mne bez príčiny.
4 Za moju lás­ku útočia na mňa a ja mám len modlitbu.
5 A skladajú na mňa zlé za dob­ré a odp­lácajú mi nenávisťou za moju lás­ku.
6 Ustanov nad ním bez­božníka, a satan nech mu stojí po jeho pravej ruke.
7 Keď sa bude súdiť nech vy­j­de zp­red súdu jako bez­božný a jeho mod­lit­ba nech mu je hriechom.
8 Jeho dní nech je málo; jeho úrad nech vez­me iný.
9 Jeho synovia nech sú sirotami, a jeho žena nech je vdovou!
10 Jeho synovia nech sú tulák­mi, nech žob­rú a nech hľadajú s­voj chlieb zo svojich spust­lých bývanísk.
11 Nech shabe úžer­ník všet­ko, čo má, a to, čo nadobudol úlis­nou prácou, nech rozch­vátajú cudzí.
12 Nech ne­má ni­koho, kto by mu pre­ukázal milosť, ani nech nie je toho, kto by sa zmiloval nad jeho sirotami.
13 Jeho po­tom­stvo nech vy­tnú, a v druhom po­kolení nech je vy­hladené ich meno!
14 Nech sa pamätá na ne­právosť jeho ot­cov pred Hos­podinom, a hriech jeho matere nech nie je vy­hladený!
15 Nech sú stále pred Hos­podinom, a nech vy­tne ich pamiat­ku zo zeme,
16 pre­tože ne­pamätal na to, aby činil milosť, ale prenasledoval človeka, bied­neho a chudob­ného a zbitého srd­com, aby ho zavraždil.
17 A keďže miloval kliat­bu, nech tedy prij­de na neho; ne­mal záľuby v požeh­naní, nuž nech sa vzdiali od neho.
18 A tak ob­lečie kliat­bu jako svoj odev, a voj­de do jeho vnútor­nos­tí jako voda a jako olej do jeho kos­tí.
19 Nech mu je ako rúcho, k­torým sa odeje, a jako opasok, ktorý opáše navždy.
20 To bude odplatou od Hos­podina tých, ktorí útočia na mňa, a tých, ktorí hovoria zlé proti mojej duši.
21 Ale ty, Hos­podine, môj Pane, učiň so mnou podľa svojej lás­ky pre svoje meno; lebo tvoja milosť je dob­rá; vy­trh­ni ma!
22 Lebo som bied­ny a chudob­ný, a moje srd­ce je zranené vo mne.
23 Jako tôňa, keď sa na­chyľuje, ta idem; striasajú ma jako kobyl­ku.
24 Moje kolená klesajú od pôs­tu, a moje telo schud­lo.
25 A ja som im za po­tupu; keď ma vidia, kývajú svojou hlavou.
26 Po­môž mi, Hos­podine, môj Bože! Za­chráň ma podľa svojej milos­ti,
27 aby po­znali, že je to tvoja ruka, že si to ty učinil, Hos­podine!
28 Nech oni zlorečia, ale ty dob­roreč. Keď povstanú, nech sa han­bia, a tvoj služob­ník nech sa raduje.
29 Moji od­por­covia nech ob­lečú stud a nech sa odejú svojou han­bou jako plášťom!
30 Veľmi budem oslavovať Hos­podina svojimi ús­ty a budem ho chváliť medzi mnohými,
31 pre­tože stojí po pravici chudob­ného, aby ho zachránil od tých, ktorí súdia jeho dušu.

RoháčekŽalmy109