RoháčekŽalmy118

Žalmy

1 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.
2 Nože nech po­vie Iz­rael, že jeho milosť ­tr­vá na veky.
3 Nech po­vedia, dom Áronov, že jeho milosť ­tr­vá na veky.
4 Nech po­vedia tí, ktorí sa boja Hos­podina, že jeho milosť ­tr­vá na veky.
5 Z úz­kos­ti som volal na Hospodina, a vyslyšal ma; Hos­podin ma po­stavil na prie­s­trans­tvo.
6 Hos­podin je so mnou; nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!
7 Hos­podin je so mnou, medzi mojimi po­moc­ník­mi, a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia.
8 Lepšie je utiecť sa k Hos­podinovi ako dúfať v človeka.
9 Lepšie je utiecť sa k Hos­podinovi ako dúfať v kniežatá.
10 Ob­kľúčily ma všet­ky národy, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.
11 Ob­kľúčili ma zôkol-vôkol, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.
12 Ob­kľúčili ma jako včely, ale vyhasnú jako oheň z tŕnia, lebo v mene Hos­podinovom ich po­sekám.
13 Sotiť si ma moc­ne sotil, aby som padol, ale Hos­podin mi po­mohol.
14 Mojou silou a piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením.
15 Hlas plesania a spasenia je v stánoch spraved­livých. Pravica Hos­podinova do­kazuje silu.
16 Pravica Hos­podinova vy­vyšuje; pravica Hos­podinova do­kazuje silu.
17 Nezom­riem, ale budem žiť a budem rozp­rávať skut­ky Hospodinove.
18 Po­tres­tať bol ma po­tres­tal Hospodin, ale ma ne­vydal smr­ti.
19 Ot­vor­te mi brány spraved­livos­ti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina!
20 To je tá brána Hos­podinova, ktorou vchádzajú spraved­liví.
21 Oslavovať ťa budem, lebo si ma vy­slyšal a bol si mi spasením.
22 Kameň, k­torý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla.
23 Od Hos­podina sa to stalo a je to div­né v našich očiach.
24 Toto je deň, k­torý učinil Hos­podin; plesaj­me a raduj­me sa v ňom!
25 Prosím, Hos­podine, spas! Prosím, Hos­podine, daj zdaru!
26 Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Hos­podinovom. Dob­rorečíme vám, k­torí ste z domu Hos­podinov­ho.
27 Hos­podin je Bôh a svieti nám. Viažte sviatočné obeti povrazmi a do­veďte až k rohom ol­tára.
28 Ty si môj sil­ný Bôh, pre­to ťa budem oslavovať; môj Bože, budem ťa vy­vyšovať.
29 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť na veky!

RoháčekŽalmy118