RoháčekŽalmy36

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm služobníka Hos­podinov­ho Dávida.
2 Ne­pravá reč bez­božníka ma usvedčuje hlboko v mojom srd­ci o tom, že niet báz­ne Božej pred jeho očima.
3 Lebo si lichotí vo svojich očiach, aby našla jeho ne­právosť p­ríčinu nenávidieť.
4 Slová jeho úst márnosť a lesť; pre­stal mať roz­um, aby robil dob­ré.
5 O márnosti rozmýšľa na svojom ležis­ku; stavia sa na ces­tu, ktorá nie je dob­rá; neza­vr­huje toho, čo je zlé.
6 Hos­podine, tvoja milosť sahá až do nebies, tvoja ver­nosť až po naj­vyššie ob­laky.
7 Tvoja spraved­livosť s­tojí pev­ne jako vr­chy sil­ného Boha; tvoje súdy sú jako veľká hl­bina; za­chrániš človeka i hovädo, ó, Hos­podine!
8 Jaká pre­drahá je tvoja milosť, ó, Bože, a p­reto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krýdel.
9 Oplývajú tukom tvoj­ho domu, a na­pájaš ich z potoka svojich roz­koší.
10 Lebo u teba je prameň života; v tvojom svet­le vidíme svet­lo.
11 Predĺž svoju milosť tým, ktorí ťa znajú, a svoju spraved­livosť tým, ktorí sú priameho srd­ca!
12 Nech ne­prij­de na mňa noha pýchy, a ruka bez­božných nech ma nezaženie!
13 No, činitelia ne­právos­ti pad­nú tam, kde ich sotia, a nebudú môcť po­vs­tať.

RoháčekŽalmy36