RoháčekŽalmy76

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót. Žalm Azafov. Pieseň.
2 Bôh je známy v Jud­sku; jeho meno je veľké v Iz­raelovi.
3 V Sáleme po­vs­tal jeho stán, a jeho byd­lis­ko bolo položené na Si­one.
4 Tam polámal oh­nivé šípy lučišťa, štít a meč, i voj­nu. Sélah.
5 Svet­lý si ty a nád­her­ný, p­richádzajúci od vr­chov koris­ti.
6 Olúpení sú mužovia udatného srd­ca; usnuli svojím spán­kom, a ni­ktorí mužovia sil­ní nenašli svojich rúk.
7 Od tvoj­ho že­hrania, Bože Jakobov, tvr­de usnul i voz i kôň.
8 Ty si strašný, ty, a kto by ob­stál pred tvojou tvárou, keď sa za­páli tvoj hnev?!
9 Keď dávaš z neba čuť roz­sudok, zem sa bojí a tích­ne,
10 vtedy, keď po­vs­táva Bôh, aby súdil, aby spasil všet­kých po­kor­ných zeme. Sélah.
11 Lebo i prudký hnev človeka ťa musí chváliť; a ostatok takých hnevom opášeš.
12 Sľubuj­te Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľuby a plňte ich, všet­ci, ktorí s­te vôkol neho! Nech donášajú Pre­hroz­nému dary.
13 On odníma ducha kniežatám; je strašný kráľom zeme.

RoháčekŽalmy76