RoháčekŽalmy62

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Jedutún, to jest Chválený. Žalm Dávidov.
2 Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie.
3 Len on je mojou skalou a mojím spasením, mojím vy­sokým hradom, ne­poh­nem sa veľmi.
4 Do­kedy budete útočiť na človeka? Po­bití budete všet­ci, koľko vás je. Budete jako na­chýlená stena jako navalený múr.
5 Len o tom sa radia, ako by ho svr­h­li s jeho výše. Majú radi lož. Svojimi ús­ty dob­rorečia a vo svojom srd­ci zlorečia. Sélah.
6 Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha, lebo od neho je moje očakávanie.
7 Len on je mojou skalou a mojím spasením, mojím vy­sokým hradom; ne­poh­nem sa.
8 Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala mojej sily, moje útočište je v Bohu.
9 Nadej­te sa na neho každého času, ó, ľudia! Vy­lievaj­te pred ním svoje srd­ce. Bôh nám je útočišťom! Sélah.
10 Púha már­nosť synovia človeka, lož i synovia moc­ného muža. Keby ich položil na váhu, boli by všet­ci do­ved­na ľahší než már­nosť.
11 Nenadej­te sa na útisk a na lúpež a nebuďte már­nomyseľní! Keď pri­búda majet­ku, ne­pridávaj­te k tomu srdca.
12 Raz hovoril Bôh, dva razy som to počul, že Bohu je sila.
13 A tvoja je, ó, Pane, milosť, lebo ty od­platíš každému podľa jeho skut­ku.

RoháčekŽalmy62