RoháčekŽalmy123

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. K tebe po­z­dvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!
2 Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči diev­ky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, našeho Boha, do­kiaľ sa ne­zmiluje nad na­mi.
3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podine, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme sa hoj­ne na­sýtili opov­rženia.
4 Naša duša sa hoj­ne na­sýtila po­smechu bez­starost­ných a opovrženia pyšných.

RoháčekŽalmy123