RoháčekŽalmy37

Žalmy

1 Dávidov. Ne­hnevaj sa na zlost­níkov! Nezáviď tým, ktorí páchajú ne­právosť.
2 Lebo budú rých­le podťatí jako tráva a uväd­nú jako zeleň sviežej byliny.
3 Nadej sa na Hos­podina a čiň dob­ré; bývaj v zemi a živ sa spraved­live.
4 Kochaj sa v Hos­podinovi, a dá ti žiados­ti tvoj­ho srd­ca.
5 Uvaľ na Hos­podina svoju ces­tu a nadej sa na neho, a on učiní.
6 A vy­vedie tvoju spraved­livosť ako svet­lo a tvoj súd ako polud­nie.
7 Mlč Hos­podinovi a čakaj na neho! Ne­hnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho ces­ta, na človeka, ktorý robí falošne.
8 Nechaj hnev a opus­ti prch­livosť! Ne­hnevaj sa, a to ešte aby si urobil zlé!
9 Lebo zlost­níci budú vy­ťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hos­podina, zdedia zem.
10 A len málo ešte, a nebude bez­božníka, a po­zrieš dob­re na jeho mies­to, a nebude ho.
11 Ale po­kor­ní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému po­koju.
12 Bez­božný za­mýšľa spraved­livému zlé a šk­rípe na neho svojimi zubami.
13 Ale Pán sa mu smeje, lebo vidí, že ide jeho deň.
14 Bez­božníci vy­tasili meč a na­päli svoje lučište, aby porazili bied­neho a chudob­ného, aby po­bili tých, ktorí idú priamou ces­tou.
15 Ale ich meč voj­de do ich vlast­ného srd­ca, a ich lučištia budú polámané.
16 Lepšie je málo, čo má spraved­livý, než veľké bohat­stvo bez­božných, a to mnohých.
17 Lebo ramená bez­božných budú polámané, ale ten, kto podopiera spraved­livých, je Hos­podin.
18 Hos­podin zná dni bez­úhon­ných, a ich dedičs­tvo bude ­tr­vať na veky.
19 Nebudú sa han­biť v zlý čas a na­sýtia sa vo dňoch hladu.
20 Ale bezbožníci is­tot­ne za­hynú, a ne­priatelia Hos­podinovi sa po­minú jako prelesť lúk, po­minú sa jako dym.
21 Bez­božný požičiava a ne­platí, ale spraved­livý sa zmilováva a dáva.
22 Lebo tí, ktorým on požeh­nal, zdedia zem, ale tí, ktorým zlorečil, budú vy­ťatí.
23 Od Hos­podina sú staväné kroky muža, a jeho ces­ta sa mu ľúbi.
24 Keby aj padol, nebude porazený, lebo Hos­podin podopiera jeho ruku.
25 Mladý som bol aj som sa zo­starel, ale som ne­videl spraved­livého opus­teného ani jeho semena žob­rať chleba.
26 Každý deň sa zmilováva a vy­požičiava, a jeho semeno je na požeh­nanie.
27 Od­stúp od zlého a čiň dob­ré a bývaj na veky!
28 Lebo Hos­podin miluje súd a ne­opus­tí svojich svätých; sú strážení na veky; ale semeno bez­božníkov bude vy­ťaté.
29 Spraved­liví zauj­mú dedične zem a budú na nej bývať na veky.
30 Ús­ta spraved­livého vravia múd­rosť, a jeho jazyk hovorí súd.
31 Zákon jeho Boha je v jeho srd­ci; jeho kroky sú is­té.
32 Bez­božný strieh­ne spraved­livého a hľadá jakoby ho pri­pravil o život.
33 Ale Hospodin ho ne­opus­tí a ne­ponechá ho v jeho ruke ani ho nedá od­súdiť, keď by bol súdený.
34 Očakávaj na Hos­podina a os­tríhaj jeho ces­tu, a po­výši ťa, aby si dedične zau­jal zem, z ktorej že bez­božníci budú vy­ťatí, uvidíš.
35 Videl som ukrut­ného bez­božníka ohrom­nej sily, roz­vet­veného jako samorast­lý strom zelený v domácej zemi.
36 Ale sa po­minul. A hľa, nebolo ho; hľadal som ho, ale sa nenašiel.
37 Po­zoruj ne­vin­ného a vidz priameho a uvidíš, že budúc­nosť má človek po­koja.
38 Ale prie­stup­níci budú vy­plienení všet­ci dovedna; koniec bez­božníkov bude ich vy­ťatie.
39 Ale spasenie spraved­livých je od Hos­podina, k­torý je ich pev­nosťou v čase súženia,
40 a Hos­podin im po­môže a vy­slobodí ich, vy­slobodí ich od bez­božníkov a za­chráni ich, lebo sa utiekajú k ne­mu.

RoháčekŽalmy37