RoháčekŽalmy83

Žalmy

1 Pieseň. Žalm Azafov.
2 Ne­mlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si ne­počul, a nebuď ticho, sil­ný Bože!
3 Lebo hľa, tvoji ne­priatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu.
4 Snujú ľs­tivú radu proti tvoj­mu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ.
5 Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby pre­stali byť národom, aby sa viacej ne­spomínalo meno Iz­raelovo.
6 Lebo sa uradili spolu jako jed­no srdce; urobili sm­luvu proti tebe,
7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,
8 Gebal, Am­mon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.
9 Aj As­súr sa pri­pojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah.
10 Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri po­toku Kíšone.
11 Boli za­hladení v En-dore a stali sa hnojivom zemi.
12 Nalož s nimi, s ich vod­cami jako s Orébom a Zeebom, jako s Zebachom a Cal­mun­nom, so všetkými ich kniežatami,
13 ktorí po­vedali: Dobyme si dedične príbyt­ky Božie!
14 Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako po­sekané steb­lie pred vet­rom.
15 Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň za­paľuje a trávi vrchy,
16 tak ich stíhaj svojou vích­ricou a svojou búr­kou ich predes!
17 Na­plň ich tvár han­bou, aby hľadali tvoje meno, Hos­podine!
18 Nech sa han­bia a desia na večné veky, nech rumenejú han­bou a za­hynú,
19 a tak nech po­znajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Naj­vyšším Pánom nad celou zemou.

RoháčekŽalmy83