RoháčekŽalmy102

Žalmy

1 Mod­lit­ba bied­neho, keď úpel v trápení a pred Hos­podinom vy­lieval svoju žiaľbu.
2 Hos­podine, počuj moju mod­lit­bu, a moje po­kor­né volanie nech prij­de k tebe!
3 Ne­skrývaj predo mnou svojej tvári v deň, keď mi je úz­ko. Na­kloň ku mne svoje ucho. V deň, keď volám, rých­le sa mi oz­vi.
4 Lebo moje dni miz­nú jako dym a moje kos­ti sú vy­pálené jako oh­nište.
5 Moje srd­ce je zbité jako bylina a schne, lebo som za­budol jesť svoj chlieb.
6 Od hlasu môj­ho vzdychania pri­sch­la moja kosť k môj­mu mäsu.
7 Podob­ný som pelikánovi na púšti. Som ako sova v sboreninách.
8 Bdejem a som ako osamelý vrabec na streche.
9 Každý deň ma hanobia moji ne­priatelia; tí, ktorí bláz­nia oproti mne, pos­mešne prisahajú na mňa.
10 Lebo jem popol ako chlieb a svoj nápoj miešam so sl­zami.
11 Je to pre tvoje roz­hnevanie sa a p­re tvoj prch­ký hnev, lebo si ma vy­z­dvihol a hodil na zem.
12 Moje dni jako miz­núci tieň a ja schnem ako bylina.
13 Ale ty, Hos­podine, tr­váš na veky a tvoja pamiat­ka na po­kolenie a po­kolenie.
14 Ty po­vs­taneš a zľutuješ sa nad Si­onom, lebo je čas učiniť mu milo­sr­den­stvo, lebo prišiel určený čas.
15 Lebo tvoji služob­níci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.
16 A po­hania sa budú báť mena Hos­podinov­ho a všet­ci kráľovia zeme tvojej slávy.
17 Lebo Hos­podin vy­staví Si­on; ukáže sa vo svojej sláve.
18 Po­hliad­ne na mod­lit­bu ob­naženého a ne­opo­vrh­ne ich mod­lit­bou.
19 Za­píše sa to pre budúce po­kolenie, a ľud, ktorý má byť stvorený, bude chváliť Hospodina,
20 pre­tože po­zrel s výsos­ti svojej svätos­ti, Hos­podin, s nebies sa podíval na zem,
21 aby počul stonanie väzňa, aby roz­viazal synov smr­ti,
22 aby rozp­rával meno Hos­podinovo na Si­one a jeho chválu v Jeruzaleme,
23 keď sa do­ved­na shromaždia národy a kráľov­stvá, aby slúžily Hos­podinovi.
24 Strápil moju silu na ces­te, ukrátil moje dni.
25 Vravel som: Môj Bože, neber ma preč v polo­vici mojich dní, veď tvoje roky cez po­kolenia po­kolení.
26 Ty si tam pred­tým založil zem, a dielom tvojich rúk nebesia;
27 ony za­hynú, ale ty stojíš, a všet­ky zvetšejú ako rúcho; za­meníš ich ako odev, a budú za­menené.
28 Ale ty si ten is­tý, a tvojim rokom nebude kon­ca.
29 Synovia tvojich služob­níkov budú bývať, a ich semeno bude stáť pev­ne pred tebou.

RoháčekŽalmy102