RoháčekŽalmy13

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Až do­kedy, ó, Hos­podine? ! Či ma za­bud­neš na veky? Do­kedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?
3 Do­kedy budem skladať rady vo svojej duši vnoci, trápenie nosiť vo svojom srd­ci vod­ne? Do­kedy sa bude po­vyšovať môj ne­priateľ nado mnou!?
4 Po­hliad­ni, ozvi sa mi, Hos­podine, môj Bože; os­vieť moje oči, aby som ne­us­nul na smrť;
5 aby ne­povedal môj ne­priateľ: Pre­mohol som ho, a plesali by tí, ktorí ma sužujú, keby som sa po­hnul.
6 Ale ja sa nadejem na tvoju milosť; moje srd­ce bude plesať v tvojom spasení. Spievať budem Hos­podinovi, lebo on dokoná za mňa.

RoháčekŽalmy13