RoháčekŽalmy47

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Synov Kórachových Žalm.
2 Vy, všet­ky národy, tlies­kaj­te rukami, po­krikuj­te radost­ne Bohu, hlasom plesania!
3 Lebo Hos­podin, hroz­ný Naj­vyšší, je velikým Kráľom nad celou zemou.
4 Pod­maňuje národy pod nás a ľudí pod naše nohy.
5 Volí nám naše dedičs­tvo, pýchu Jakobovu, ktorého miloval. Sélah.
6 Bôh vy­stúpil s radost­ným po­krikom, Hos­podin so zvukom trúby.
7 Spievaj­te Bohu žal­my, spievaj­te; spievaj­te, spievaj­te nášmu Kráľovi žal­my!
8 Lebo Kráľom celej zeme je Bôh. Spievaj­te vy­učujúci žalm:
9 Bôh kraľuje nad národami; Bôh sedí na tróne svojej svätos­ti.
10 Kniežatá národov sa shromaždia, ľud Boha Ab­rahámov­ho, pre­tože Bohu pat­ria štíty zeme; bude náram­ne vy­výšený.

RoháčekŽalmy47