RoháčekŽalmy94

Žalmy

1 Sil­ný Bože po­msty, Hos­podine, sil­ný Bože po­msty, za­skvej sa!
2 Po­z­dvih­ni sa, sud­ca zeme! Daj pyšným od­platu!
3 Až do­kedy bez­božníci, Hos­podine, do­kedy budú plesať bez­božní?
4 Vravia a vravia, hovoria spur­ne; honosia sa všet­ci činitelia ne­právos­ti.
5 Hos­podine, dep­cú tvoj ľud a trápiac ponižujú tvoje dedičs­tvo.
6 Vraždia vdovu a po­hos­tína a siroty za­bíjajú
7 a hovoria: Ne­vidí toho Hospodin, ani tomu nerozumie Bôh Jakobov.
8 Roz­umej­te, zhovädilí v ľude! Bláz­ni, kedyže už zmúd­riete?
9 Či azda ten, ktorý vsadil ucho, ne­počuje? Alebo či ten, ktorý utvoril oko, ne­vidí?
10 Či ten, ktorý káz­ni národy, nebude tres­tať? Ten, ktorý učí ľudí vedomos­ti?
11 Hos­podin zná myšlien­ky ľudí, že sú már­nosť.
12 Blaho­slavený muž, ktorého ot­cov­sky káraš, Hospodine, a vy­učuješ ho zo svoj­ho zákona,
13 aby si mu spôsobil po­koj pred dňami zlého, kým sa bez­božnému ne­vykope jama.
14 Lebo Hos­podin ne­po­vrh­ne svoj­ho ľudu a ne­opus­tí svoj­ho dedičs­tva.
15 Lebo súd sa na­vráti k spraved­livos­ti, a za ním poj­dú všetci úp­rim­ného srd­ca.
16 Kto by bol za mňa po­vs­tal proti zlost­níkom? Kto by sa bol po­stavil za mňa proti činiteľom ne­právos­ti?
17 Keby mi Hos­podin nebol býval pomocou, už by sa skoro bola oct­la moja duša v mlčaní.
18 Ak hovorím: Moja noha sa kláti, tvoja milosť, ó, Hos­podine, ma vždyc­ky upevní.
19 V mnohých mojich dum­ných myšlienkach v mojom srd­ci tvoje po­tešovania ob­veseľujú moju dušu.
20 Lebo veď či sa spolčí s tebou stolica ne­právos­ti, ten, kto vy­mýšľa trápenie po zákone?
21 Tí, ktorí útočia na dušu spraved­livého a od­sudzujú ne­vin­nú krv?
22 Ale Hos­podin mi je vy­sokým hradom a môj Bôh skalou môj­ho útočišťa.
23 A ob­ráti ich ne­právosť na nich samých, ich vlast­nou zlosťou ich za­hladí; za­hladí ich Hos­podin, náš Bôh.

RoháčekŽalmy94