RoháčekŽalmy7

Žalmy

1 Žalost­ná pieseň Dávidova, ktorú spieval Hos­podinovi pre slová Kúša, syna Jeminiho.
2 Hos­podine, môj Bože, k tebe sa utiekam; za­chráň ma od všet­kých tých, ktorí ma prena­sledujú, a vy­trh­ni ma!
3 Aby ne­uch­vátil nep­riateľ ako lev moju dušu a neroz­tr­hal, keď by nebolo, kto by vy­trh­nul!
4 Hos­podine, môj Bože, ak som to urobil, ak je ne­právosť na mojich rukách,
5 ak som od­plácal zlým tomu, kto žil so mnou v po­koji (Áno, vy­tr­hoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny! ),
6 v­tedy nech honí ne­priateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Sélah.
7 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, vo svojom hneve! Po­vznes sa na vztek­losť mojich protiv­níkov, zo­buď sa a po­spieš ku mne, ty, k­torý si roz­kázal súd.
8 A ob­stúpi ťa shromaždenie ľudí, a na­vráť sa nad ním na výsosť!
9 Hos­podin bude súdiť národy. Súď ma, Hos­podine, podľa mojej spraved­livos­ti a podľa ne­viny, k­torá je pri mne.
10 Nech je raz koniec zlos­ti bez­božných, a po­stav pev­ne spraved­livého. Ale však ten, kto zkúša srd­cia a ľad­viny, je spravedlivý Bôh.
11 Môj štít je u Boha, ktorý za­chraňuje úp­rim­ných srd­com.
12 Bôh je spravedlivý sud­ca a sil­ný Bôh sa hnevá na bez­božného každý deň.
13 Ak sa ne­ob­ráti, na­os­trí svoj meč; na­tiahol svoje lučište a na­mieril ho
14 a pri­hotovil si smr­teľnú zbroj, svoje šípy urobil pre bezľútost­ných prenasledovníkov.
15 Hľa, počal ne­právosť, tehot­nel trápením a splodil lož.
16 Kopal jamu a vy­kopal ju a pad­nul do dolu, ktorý urobil.
17 Jeho trápenie sa ob­ráti na jeho hlavu, a jeho ukrut­nosť sos­túpi na jeho temä.
18 Oslavovať budem Hos­podina podľa jeho spraved­livos­ti a spievať menu Naj­vyššieho Hos­podina žal­my.

RoháčekŽalmy7