RoháčekŽalmy66

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Pieseň. Žalm. Po­krikuj­te radost­ne Bohu, celá zem!
2 Ospevuj­te slávu jeho mena! Po­kladaj­te si jeho chválu za slávu!
3 Rec­te Bohu: Jaký hroz­ný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichot­ne koriť tvoji ne­priatelia.
4 Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.
5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!
6 Ob­rátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!
7 Vo svojej hr­din­skej sile panuje na veky; jeho oči po­zorujú národy; spur­ní nech sa ne­povyšujú! Sélah.
8 Dob­rorečte, národy, nášmu Bohu a daj­te čuť hlas jeho chvály,
9 ktorý za­choval našu dušu pri živote a nedal, aby sa po­hla naša noha.
10 Lebo si nás zkúsil, Bože; pre­pálil si nás v ohni, jako sa pre­paľuje strieb­ro.
11 Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bed­rá.
12 Bol si vy­sadil mizer­ného človeka na našu hlavu; boli sme vošli do ohňa a do vody, a vy­viedol si nás do hoj­nos­ti.
13 A pre­to vojdem do tvoj­ho domu so zápal­nými obeťami; spl­ním ti svoje sľuby,
14 to, čo vy­riek­ly moje rty, a po­vedaly moje ús­ta vtedy, keď mi bolo úz­ko.
15 Zápal­né obeti tučných barán­kov ti budem obetovať, s kadivom škop­cov; pri­pravím vola s koz­lami. Sélah.
16 Poďte, čuj­te všet­ci, ktorí sa bojíte Boha, a budem rozp­rávať, čo učinil mojej duši.
17 Na neho som volal svojimi ús­ty, a vy­vyšoval som ho svojím jazykom.
18 Keby som bol hľadel na ne­právosť vo svojom srd­ci, nebol by vy­slyšal Pán.
19 Ale Bôh vy­slyšal a pozoroval na hlas mojej mod­lit­by.
20 Požeh­naný Bôh, ktorý ne­od­miet­nul mojej mod­lit­by a ne­odňal odo mňa svojej milos­ti.

RoháčekŽalmy66