RoháčekŽalmy113

Žalmy

1 Hal­lelujah! Chváľte, služob­níci Hos­podinovi, chváľte meno Hos­podinovo!
2 Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo od­teraz až na veky!
3 Od východu sl­n­ca až po jeho západ nech je chválené meno Hos­podinovo!
4 Hos­podin je vy­soký nad všet­ky národy, nad nebesia vyššia jeho sláva.
5 Kto je ako Hos­podin, náš Bôh, ktorý tróni tak vysoko?!
6 A ktorý sa snižuje, aby videl veci na nebi i na zemi.
7 Vy­z­dvihuje núdz­neho z prachu; z hnoja vy­vyšuje chudob­ného,
8 aby mu dal sedieť s kniežatami, s kniežatami svoj­ho ľudu.
9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy113