RoháčekŽalmy59

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď bol Saul po­slal s­vojich sluhov, ktorí strieh­li dom, aby ho za­bili.
2 Môj Bože, vy­trh­ni ma od mojich ne­priateľov, po­výš ma nad tých, ktorí po­vs­távajú proti mne!
3 Vy­trh­ni ma od tých, ktorí páchajú ne­právosť, a za­chráň ma od mužov kr­vi!
4 Lebo hľa, ú­kladia mojej duši; rotia sa proti mne moc­ní bez toho, že by som sa bol do­pus­til viny alebo hriechu, ó, Hos­podine!
5 Bez toho, že by som bol vy­konal nejakú neprávosť, behajú a chys­tajú sa. Pre­buď sa, vyj­di mi vús­trety a vidz!
6 A ty, Hos­podine, Bože Zá­stupov, Bože Iz­raelov, pre­cít­ni, aby si navštívil všet­ky národy! Nezľutuj sa nad ni­ktorým z vierolom­níkov, páchajúcich neprávosť. Sélah.
7 Večer sa vracajú, brechajú ako pes a chodia okolo mes­ta.
8 Hľa, brep­tajú svojimi ús­ty; meče sú v ich rtoch. Lebo veď v­raj ktože počuje?!
9 Ale ty, Hos­podine, sa im smeješ, vy­smievaš sa všet­kým národom.
10 Keď on pre­vádza svoju moc, ja mám ob­rátený svoj po­zor na teba; lebo ty, Bože, si mojím vy­sokým hradom.
11 Bôh mojej milos­ti ma predíde. Bôh mi dá vidieť pom­stu nad mojimi ne­priateľmi, ktorí ma strežú.
12 Ne­pobi ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich, ty, náš štítu, náš Pane!
13 P­re hriech svojich úst, p­re slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej pýche a pre kliat­bu a pre lož, ktorú rozp­rávajú.
14 Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.
15 A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.
16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.
17 Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.
18 Moja silo! Tebe budem spievať žal­my! Pre­tože Bôh je mojím vy­sokým hradom, môj milos­tivý Bôh.

RoháčekŽalmy59