RoháčekŽalmy96

Žalmy

1 Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň! Spievaj­te Hos­podinovi, celá zem!
2 Spievaj­te Hos­podinovi; dob­rorečte jeho menu; zves­tuj­te jeho spasenie zo dňa na deň!
3 Rozp­rávaj­te jeho slávu medzi národami, všade medzi všet­kými ľuďmi jeho divy.
4 Lebo veľký je Hos­podin a veľmi chválený; je strašný nad všet­kých bohov.
5 Lebo všet­ci bohovia národov modlami; ale Hos­podin učinil nebesia.
6 Veleb­nosť a sláva je pred sím, sila a okrasa v jeho svätyni.
7 Vzdaj­te Hos­podinovi, čeľade národov, vzdaj­te Hos­podinovi česť a silu!
8 Vzdaj­te Hos­podinovi česť jeho mena. Dones­te pos­vät­ný dar a voj­dite do jeho dvorov!
9 Klaňaj­te sa Hos­podinovi v oz­dobe svätos­ti! Tras­te sa pred jeho tvárou, celá zem!
10 Po­vedz­te medzi národami: Hos­podin kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upev­nený tak, aby sa ne­poh­nul. Bude súdiť národy spraved­livo.
11 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem! Nech hučí more i jeho náp­lň!
12 Nech sa veselí pole a všet­ko, čo je na ňom! Vtedy nech plesajú i všetky stromy lesa
13 pred Hos­podinom, lebo ide, lebo ide súdiť zem! Bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti a národy vo svojej prav­de.

RoháčekŽalmy96