RoháčekŽalmy31

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 K tebe, Hos­podine, sa utiekam, nedaj, aby som sa musel han­biť, na veky! Vy­sloboď ma vo svojej spraved­livos­ti!
3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.
4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!
5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.
6 Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.
7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.
8 Veseliť a radovať sa budem v tvojej milos­ti, pre­tože si videl moje trápenie; znal si v súžení moju dušu
9 a ne­vydal si ma do ruky ne­priateľa a postavil si moje nohy na prie­s­trans­tve.
10 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo mi je úz­ko; moje oko zomd­lelo od trápenia, moja duša i celé moje telo.
11 Lebo môj život hynie v žalos­ti, a moje roky unikajú vo vzdychaní; moja sila klesá pre moju ne­právosť, a moje kos­ti práh­nu.
12 Pre všet­kých a tak mnohých svojich protiv­níkov som po­tupou, a svoj­mu súsedovi zvlášte, a po­strachom svojim známym; tí, ktorí ma von­ku vídavajú, utekajú predo mnou.
13 Za­bud­nutý som ako mŕt­vy, k­torý vy­šiel z pamäti; som ako nádoba, ktorá berie zkazu.
14 Lebo som počul vravu mnohých, strach ho vraj obňal zo všet­kých strán, keď sa spolu radili proti mne a snovali plány vziať moju dušu.
15 Ale ja sa nadejem na teba, Hos­podine; po­vedal som: Ty si môj Bôh.
16 V tvojej ruke moje časy. Vy­trh­ni ma z ruky mojich ne­priateľov a z moci tých, ktorí ma prena­sledujú.
17 Daj, aby svietila tvoja tvár na tvoj­ho služob­níka; za­chráň ma vo svojej milos­ti!
18 Hos­podine, nedopusť, aby som sa musel han­biť, lebo volám na teba. Nech sa han­bia bez­božníci, nech umĺk­nu, ­vr­hnutí do pek­la.
19 Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.
20 Jaké veľké a mnohé je tvoje dob­ré, ktoré si ukryl pre tých, ktorí sa ťa boja, to, čo si učinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe, pred syn­mi človeka!
21 Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo s­vojom stáne pred svárom jazykov.
22 Požeh­naný Hos­podin, lebo mi učinil pred­iv­nú milosť v ohradenom mes­te.
23 Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.
24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.
25 Buďte zmužilí, a on posilní vaše srd­ce, všet­ci vy, ktorí očakávate na Hos­podina!

RoháčekŽalmy31