RoháčekŽalmy22

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Jelenica ran­nej zory. Žalm Dávidov.
2 Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opus­til? ! Ďaleko sú od môj­ho spasenia slová môj­ho kriku.
3 Môj Bože, volám vod­ne, a ne­od­povedáš; volám vnoci, a niet mi utíšenia.
4 Ale ty si svätý, ktorý tróniš na chválach Iz­raelových.
5 V teba dúfali naši ot­covia; dúfali, a vy­slobodzoval si ich.
6 Na teba kričali a boli vy­tr­hnutí; v teba dúfali a nehan­bili sa.
7 Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opov­ržený od ľudu.
8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou
9 a hovoria: Uvalil s­voju vec na Hos­podina; nech ho vy­slobodí; nech ho vy­trh­ne, lebo veď má v ňom záľubu!
10 No, is­teže si ty ten, ktorý ma vy­tiahol zo života mat­ky, ten, ktorý spôsobil to, aby som mal nádej, keď som bol ešte len na pr­siach svojej mat­ky.
11 Na teba som uvr­hnutý od narodenia; od života mojej mat­ky si ty mojím sil­ným Bohom.
12 Ne­vzďaľuj sa odo mňa, lebo je blíz­ke súženie, a preto, že nieto spomoc­níka.
13 Ob­kľúčilo ma množs­tvo jun­cov, sil­ní býkovia bázan­skí ma ob­stúpili.
14 Ot­várajú na mňa svoje ús­ta jako lev, tr­hajúci a revúci.
15 Som roz­liaty jako voda; rozs­túpily sa všet­ky moje kos­ti. Moje srd­ce je ako vosk; taje v mojich vnútor­nos­tiach.
16 Moja sila je vy­sch­lá jako črep, a môj jazyk je prilepený na moje ďas­ná, a ešte ma položíš do prachu smr­ti.
17 Lebo ma ob­kľúčili psi; rota zlost­níkov ma ob­kolesila; pre­bod­li moje ruky i moje nohy.
18 Počítam všet­ky svoje kos­ti, a oni hľadia a dívajú sa mi.
19 Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los.
20 Ale ty, ó, Hos­podine, sa ne­vzďaľuj! Moja silo, po­spieš mi na po­moc!
21 Vy­trh­ni moju dušu od meča, z ruky psa moju jedinú!
22 Za­chráň ma od úst ľva! Však keď som volal od rohov jed­norožcov, ohlásil si sa mi.
23 Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!
24 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, chváľte ho! Všet­ko semä Jakobovo, oslavuj­te ho! A boj­te sa ho, všet­ko semä Iz­raelovo!
25 Lebo ne­opo­vr­huje utrápeným a ne­ošk­liví si jeho trápenia ani ne­skrýva pred ním svojej tvári, ale keď po­kor­ne volá k ne­mu, počuje.
26 Od teba je moja chvála vo veľkom shromaždení. - Svoje sľuby spl­ním pred tými, ktorí sa ho boja.
27 Po­kor­ní budú jesť a na­sýtia sa, a tí, ktorí hľadajú Hos­podina, budú ho chváliť. Nech žije vaše srd­ce až naveky!
28 Roz­pamätajú sa a na­vrátia sa k Hos­podinovi všet­ky končiny zeme. A všet­ky čeľade národov sa budú klaňať pred tebou.
29 Lebo Hos­podinovo je kráľov­stvo, a on panuje nad národami.
30 Jesť a klaňať sa budú všet­ci tuční zeme; pred ním sa sklonia všet­ci, ktorí so­stupujú do prachu, a nik­to z nich nezachová svojej duše živej.
31 Semeno, k­toré mu bude slúžiť, bude pri­počítané Pánovi v každom veku.
32 Prij­dú a budú zves­tovať jeho spraved­livosť ľudu, ktorý sa narodí, že on to učinil.

RoháčekŽalmy22