RoháčekŽalmy32

Žalmy

1 Žalm Dávidov, vy­učujúci. Blaho­slavený je ten, komu je od­pus­tené pre­stúpenie, ktorého hriech je pri­krytý!
2 Blaho­slavený človek, ktorému Hos­podin ne­počíta ne­právos­ti, a v ktorého duchu neni ľs­ti.
3 Keď som mlčal, práh­ly moje kos­ti v mojom žalost­nom kriku deň čo deň.
4 Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka, a pre­to sa moja život­ná šťava ob­rátila na let­né sucho. Sélah.
5 P­reto som povedal: Vy­znám ti svoj hriech. A svojej ne­právos­ti som nezak­ryl. Riekol som: Vy­znám Hos­podinovi svoje pre­stúpenia. A ty si od­pus­til ne­právosť môj­ho hriechu. Sélah.
6 Pre­to sa ti bude mod­liť každý svätý v príhod­nom čase. Len k tomu sa nedos­tanú a nedotknú sa ho veľké vody v čas povodne.
7 Ty si mojou skrýšou, za­chováš ma od súženia; ob­jímeš ma plesaním vy­slobodenia. Sélah.
8 Hos­podin riekol: Dám ti roz­um a vy­učím ťa ces­te, po ktorej poj­deš; dám radu ob­rátiac na teba svoje oko.
9 Nebuďte jako kôň a mul, ktoré ne­majú roz­umu, a ktoré musíš skrotiť zubad­lom a úz­dou, ich oz­dobou, aby ti ne­ub­lížily.
10 Bez­božný človek má mnoho boles­tí, ale toho, ktorý sa nadeje na Hos­podina, ob­kľúči milosť.
11 Raduj­te sa v Hos­podinovi a plesaj­te, spraved­liví; po­krikuj­te radost­ne všet­ci, ktorí ste priameho srd­ca!

RoháčekŽalmy32