RoháčekŽalmy56

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ne­má holubica ďalekých krajov. Zlatý žalm Dávidov, keď ho boli jali Filištíni v Gáte.
2 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, lebo človek dych­tí po mne, aby ma pohltil, bojujúci tlačí ma každý deň.
3 Moji čihajúci protiv­níci dych­tia každého dňa, aby ma pohltili, lebo je mnoho tých, ktorí bojujú proti mne, ty, vy­soký Bože!
4 V deň, k­torý sa bojím, ja sa nadejem na teba.
5 Bohom sa budem chváliť, jeho slovom; na Boha sa nadejem; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť telo?
6 Každého dňa pre­krúcajú moje slová. Každá ich myšlien­ka o mne cieli na zlé.
7 Schádzajú sa, skrývajú sa, strežú moje päty, jako keď čakali na moju dušu.
8 Či za to, že páchajú neprávosť, by mali unik­núť? Svrh­ni dolu takých ľudí, Bože, vo s­vojom hneve!
9 Ty si počítal, koľko ráz som sa musel po­tulovať na úteku. Sober moje slzy do svojej nádoby; lebo či azda nie zapísané v tvojej knihe?
10 Vtedy sa moji ne­priatelia ob­rátia zpät, v deň, keď budem volať. Lebo to jed­no viem - že mám Boha!
11 Bohom sa budem chváliť, jeho slovom. Hos­podinom sa budem chváliť, jeho slovom.
12 Na Boha sa nadejem, nebudem sa báť; čo mi môže urobiť človek?!
13 Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby; za­platím ti obeti chvály,
14 lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti. A či si nezachránil mojich nôh od po­kles­nutia na­to, aby som chodil pred Bohom vo svet­le života?!

RoháčekŽalmy56