RoháčekŽalmy84

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Gitťan­ka. Synov Kórachových. Žalm.
2 Aké milé sú tvoje príbyt­ky, Hos­podine Zá­stupov!
3 Práh­ne, i hynie moja duša túžbou po sieňach Hos­podinových. Moje srd­ce a moje telo plesajú oproti sil­nému Bohu živému.
4 Ešte len aj vrabec naj­de dom a las­tovička sebe hniez­do, v ktorom složí svoje mláďatá, tvoje ol­táre, Hos­podine Zá­stupov, môj Kráľu a môj Bože!
5 Blaho­slavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; ťa budú večne chváliť. Sélah.
6 Blaho­slavený človek, ktorý má svoju silu v tebe; blahoslavení, v ktorých srd­ci urovnané ces­ty.
7 Tí, ktorí idú dolinou Plaču, po­kládajú si ju za prameň, i včas­ný dážď ju pokrýva rôz­nym požeh­naním.
8 Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Si­one.
9 Hos­podine, Bože Zá­stupov, čuj moju mod­lit­bu, po­zoruj, Bože Jakobov! Sélah.
10 Ty, náš štítu, vidz, ó, Bože, a po­hliad­ni na tvár svoj­ho po­mazaného!
11 Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch než in­de tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svoj­ho Boha než bývať v stánoch bez­božnos­ti.
12 Lebo Hos­podin Bôh je slncom a štítom. Ľúbez­nosť a slávu udieľa Hos­podin. Ne­odop­rie ničoho dob­rého tým, ktorí chodia v úp­rim­nos­ti.
13 Hos­podine Zá­stupov, blaho­slavený človek, ktorý sa nadeje na teba!

RoháčekŽalmy84