RoháčekŽalmy135

Žalmy

1 Hal­lelujah! Chváľte meno Hos­podinovo, chváľte, služob­níci Hos­podinovi,
2 ktorí stojíte v dome Hos­podinovom, vo dvoroch domu nášho Boha!
3 Chváľte Hospodina, lebo je dobrý Hos­podin! Spievaj­te jeho menu žal­my, lebo je to krásne.
4 Lebo Jakoba si vy­volil Hospodin, Iz­raela za svoje zvlášt­ne vlast­níc­tvo.
5 Lebo ja viem, že je Hospodin veľký a náš Pán nado všet­kých bohov.
6 Hos­podin činí všet­ko, čo sa mu ľúbi, na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepas­tiach,
7 ktorý pôsobí to, aby vy­stupovaly pary od kon­ca zeme, robí dažďu bles­ky a vyvodí vietor zo svojich po­kladov,
8 ktorý po­bil pr­vorodené Egyp­ta od človeka až do hoväda.
9 Po­slal znamenia a zá­zraky do tvoj­ho stredu, Egyp­te, na fara­ona a na všet­kých jeho sluhov,
10 on, ktorý porazil mnohé národy a po­bil moc­ných kráľov,
11 Síchona, amorej­ského kráľa, a Óga, bázan­ského kráľa, a všet­ky kráľov­stvá Kanaána.
12 A dal ich zem za dedičs­tvo, za dedičs­tvo Iz­raelovi, svoj­mu ľudu.
13 Hos­podine, tvoje meno až na veky; Hos­podine, tvoja pamiat­ka na po­kolenie a po­kolenie.
14 Lebo Hos­podin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služob­ník­mi.
15 Mod­ly po­hanov striebro a zlato, dielom rúk človeka.
16 Majú ús­ta, ale nehovoria; majú oči, ale ne­vidia;
17 majú uši, ale nečujú; ani nieto ducha v ich ús­tach.
18 Nech sú ako ony tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.
19 Dome Iz­raelov, dob­rorečte Hos­podinovi! Dome Áronov, dob­rorečte Hos­podinovi!
20 Dome Léviho, dob­rorečte Hos­podinovi! Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, dob­rorečte Hos­podinovi!
21 Požeh­naný Hos­podin so Si­ona, ktorý pre­býva v Jeruzaleme. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy135