RoháčekŽalmy52

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Keď prišiel Edomita Doég a oznámil Sau­lovi a po­vedal mu: Dávid vošiel do domu Achimelechov­ho.
3 P­rečo sa chlúbiš nešľachet­nosťou, ó, moc­ný? ! Milosť sil­ného Boha ­tr­vá každého dňa!
4 Tvoj jazyk mys­lí na zkazu; je ako na­os­trená brit­va a robí lesť.
5 Viacej miluješ zlé ako dob­ré; radšej hovoríš lož ako to, čo je spravedlivé. Sélah.
6 Miluješ každú reč, k­torá je spôsob­ná pohltiť, a jazyk les­ti.
7 A pre­to ťa i sil­ný Bôh porazí na večnosť; po­chytí ťa, čo sa nenazdáš, a vy­trh­ne ťa zo stánu a vy­korení ťa zo zeme živých. Sélah.
8 Keď to uvidia spraved­liví, budú sa báť a ľudia sa mu budú smiať a povedia:
9 Hľa, to je ten človek, ktorý ne­učinil Boha svojou pev­nosťou, ale sa nadejal na svoje veľké bohat­stvo a zmocňoval sa vo svojej zkaze.
10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.
11 Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.

RoháčekŽalmy52