RoháčekŽalmy8

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Gitťan­ka. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, náš Pane, jaké sláv­ne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličen­stvo na nebesiach!
3 Z úst ne­mluv­niat a tých, ktorí požívajú pr­sia, pri­pravil si moc pre svojich protiv­níkov, aby si umlčal ne­priateľa a po­mstiaceho sa.
4 Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prs­tov, mesiac a hviez­dy, ktoré si po­stavil,
5 mys­lím si: Čo je ­smr­teľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!
6 Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou.
7 Učinil si ho vlád­com nad dielami svojich rúk; všet­ko si položil pod jeho nohy:
8 ov­ce, voly, to všet­ko, áno, ešte i divú zver poľnú,
9 nebes­ké vtác­tvo a mor­ské ryby - čo chodí stez­kami mora.
10 Hos­podine, náš Pane, jaké sláv­ne je tvoje meno na celej zemi!

RoháčekŽalmy8