RoháčekŽalmy2

Žalmy

1 Prečo sa búria národy, a ľudia mys­lia már­ne veci?
2 Kráľovia zeme sa po­stavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hos­podinovi a proti jeho po­mazanému a hovoria:
3 Roz­tr­haj­me ich sväz­ky a za­hoďme od seba ich po­v­razy.
4 Ale ten, ktorý pre­býva v nebesiach, smeje sa; Pán sa im vy­smieva.
5 Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prch­livosťou ich predesí a povie:
6 Ale ja som ustanovil svoj­ho kráľa nad Si­onom, vr­chom svojej svätos­ti.
7 Rozp­rávať budem o ustanovení zákona. Hos­podin mi po­vedal: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil.
8 Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje dedičs­tvo, tvoje državie, končiny zeme.
9 Rozt­lčieš ich želez­ným prútom; rozt­ries­kaš ich ako nádobu hr­nčiara.
10 A tak teraz buďte roz­um­ní, kráľovia; učte sa, sud­covia zeme!
11 Slúžte Hos­podinovi v báz­ni a veseľte sa s trasením.
12 Ľúbaj­te syna, aby sa neroz­hneval, a po­hynuli by ste na ceste, lebo sa skoro za­páli jeho hnev. Blaho­slavení všetci, ktorí sa utiekajú k ne­mu.

RoháčekŽalmy2