RoháčekŽalmy49

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Synov Kórachových. Žalm.
2 Počuj­te to, všet­ky národy; po­zoruj­te ušima, všet­ci obyvatelia sveta,
3 jako vy­sokého, tak i níz­keho rodu synovia, všet­ci do­ved­na, bohatý aj chudob­ný!
4 Moje ús­ta budú hovoriť múd­rosť, a to, o čom roz­mýšľa moje srd­ce, je roz­um­nosť.
5 Na­kloním svoje ucho k prís­loviu; pri har­fe za­počnem svoju hl­bokú, umnú reč:
6 Prečo by som sa mal báť vo dňoch zlého? Len keby ma ob­kľúčila ne­právosť mojich pätí.-
7 A nože tí, ktorí sa nadejú na svoju moc a chvália sa svojím veľkým bohat­stvom, nech počujú!
8 Ni­kto nijakým činom ne­vykúpi brata, nedá Bohu za neho smier­neho
9 (Lebo by predrahé bolo výkupné ich duše, a nechal by to na veky! ),
10 aby žil ďalej na večnosť a ne­videl porušenia!
11 Lebo vidieť, že i múdri zomierajú, spolu hynú blázon a ne­smysel­ný a svoj majetok zanechávajú iným.
12 Mys­lia si, že ich domy budú tr­vať na veky, ich príbyt­ky z po­kolenia na po­kolenie; nazývajú zeme po svojich menách.
13 Ale človek ne­tr­vá vo s­vojej sláve; je podob­ný hovädám, ktoré hynú.
14 Tá ich ces­ta je ich bláz­nov­stvom, a ľudia po nich si ľubujú v ich rečiach. Sélah.
15 Ako ovce budú složení v hrobe; sm­rť ich spasie, a ráno budú priami panovať nad nimi. A ich ob­raz? Je na to, aby sa roz­padol v hrobe jako vet­ché rúcho preč zo svoj­ho vznešeného obyd­lia.
16 Ale Bôh vy­kúpi moju dušu z ruky pek­la, lebo si ma vez­me. Sélah.
17 Neboj sa, keď nie­kto bohat­ne, keď sa množí sláva jeho domu!
18 Lebo pri svojej smr­ti ne­vez­me ničoho z toho; ne­sos­túpi za ním jeho sláva.
19 Lebo žeh­ná svojej duši vo svojom živote. A budú ťa chváliť, keď si budeš hovieť.-
20 Ale keď prijdeš až k po­koleniu jeho ot­cov, uzrieš, že neuvidia svet­la až na večnosť.
21 Človek v sláve, ak tomu nerozumie, podob­ný je hovädám, k­toré hynú.

RoháčekŽalmy49