RoháčekŽalmy53

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Mach­lat čiže Tambura. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Neni Boha. Zkazení sú a páchajú ohav­nú ne­právosť. Neni toho, kto by robil dob­ré.
3 Bôh pozorujúc hľadel z nebies na synov človeka, aby videl, či je nie­kto roz­um­ný medzi nimi, hľadajúci Boha.
4 Všet­ci do­ved­na sa ob­rátili zpät; zkazení sú; neni toho, kto by robil dob­ré, neni ani jed­ného.
5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?
6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.
7 Bárs by bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Bôh zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, bude sa radovať Iz­rael.

RoháčekŽalmy53