RoháčekŽalmy33

Žalmy

1 Plesaj­te, spraved­liví, v Hos­podinovi! Úp­rim­ným sluší chvála.
2 Oslavuj­te Hos­podina na citare a na har­fe o desiatich strunách; spievaj­te mu žal­my!
3 Spievaj­te mu novú pieseň; huďte dob­re s radost­ným pokrikom!
4 Lebo slovo Hos­podinovo je priame, a každé jeho dielo je stále.
5 Miluj­te spraved­livosť a súd; zem je pl­ná milos­ti Hos­podinovej.
6 Slovom Hos­podinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všet­ko ich voj­sko.
7 Hromadí vody mora a stavia ich ako hať; dáva priepas­ti medzi po­klady.
8 Nech sa bojí Hos­podina celá zem; nech sa ho strachujú všet­ci obyvatelia okruhu sveta.
9 Lebo on po­vedal, a stalo sa; on roz­kázal, a po­stavilo sa.
10 Hos­podin ruší radu národov; na nič ob­racia myšlien­ky ľudí.
11 Rada Hos­podinova stojí na veky, myšlien­ky jeho srd­ca z po­kolenia na po­kolenie.
12 Blaho­slavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vy­volil sebe za dedičs­tvo.
13 Hos­podin hľadí z nebies; vidí všet­kých synov človeka.
14 Zo stanovišťa svoj­ho obyd­lia po­zerá na všet­kých obyvateľov zeme,
15 on, ktorý utvoril srd­ce ich všet­kých dovedna, ktorý roz­umie všet­kým ich dielam.
16 Kráľ nie je za­chránený velikou mocou vojen­nou, ani hrdina nebude vy­tr­hnutý s­vojou velikou silou.
17 Klam­ný je kôň, kde ide o zá­chranu, a ne­vych­váti vo svojej veľkej sile.
18 Hľa, oko Hos­podinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,
19 aby vy­tr­hol ich dušu zo smr­ti a živil ich v čas hladu.
20 Naša duša čaká Hos­podina; našou po­mocou a naším štítom je on.
21 Lebo v ňom sa bude radovať naše srd­ce, pre­tože sa nadejeme na meno jeho svätos­ti.
22 Nech je, ó, Hos­podine, tvoja milosť nad na­mi, jako očakávame na teba.

RoháčekŽalmy33