RoháčekŽalmy65

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pieseň.
2 Tebe sa pat­rí mlčať, tebe chvála, Bože na Si­one, a tebe sa má pl­niť sľub.
3 Ó, ty, ktorý vy­slýchaš mod­lit­bu, k tebe prij­de každé telo.
4 Ne­právos­ti, ktoré ma pre­vládaly, naše pre­stúpenia ty za­kryješ a tak odpustíš.
5 Blaho­slavený je ten, koho vy­volíš a komu dáš, aby sa pri­blížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa na­sýtia dob­rým tvoj­ho domu, dob­rým svätyne tvoj­ho chrámu.
6 Hroz­nými vecami nám od­povieš v spraved­livos­ti, Bože nášho spasenia, nádeja všet­kých končín zeme i ďalekého mora,
7 ty, k­torý staviaš vrchy vo svojej sile, tak aby pev­ne stály súc opásaný hr­din­skou silou;
8 k­torý skrocuješ hukot morí, hukot ich vĺn a búr­livý hr­mot ľudí,
9 takže sa musia báť tvojich zá­zrakov i obyvatelia najďaľších zemí; pôsobíš to, aby plesaly východis­ká rána a večera.
10 Navštevuješ zem a šted­re ju polievaš; hoj­ne ju obohacuješ. Po­tok Boží je pl­ný vody. Pri­pravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ.
11 Zvlažuješ jej bráz­dy, urov­návaš jej hrudy; kyp­ríš ju hoj­nými dažďami; žeh­náš jej plodiny.
12 Korunuješ rok svojou dob­rotivosťou, a tvoje šľapaje kropia tukom;
13 kropia pas­tvis­ká na pustinách, a brehy sa pre­pasujú plesaním.
14 Pažite sa od­ievajú stádom jakoby rúchom, a doliny sa po­krývajú obilím; po­krikujú radosťou a pre­spevujú.

RoháčekŽalmy65