RoháčekŽalmy99

Žalmy

1 Hos­podin kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubín­mi, nech sa hýbe zem!
2 Veľký je Hospodin na Si­one a je vy­soký nad všet­kými národami.
3 Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté.
4 A moc kráľova miluje súd; ty si ustanovil ­spraved­livé právo; súd a spraved­livosť si ty učinil v Jakobovi.
5 Vy­vyšuj­te Hos­podina, našeho Boha, a klaňaj­te sa pod­nožiu jeho nôh, lebo je svätý.
6 Mojžiš a Áron medzi jeho kňaz­mi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na Hos­podina, a on ich vy­slýchal.
7 V ob­lakovom stĺpe hovorieval k nim; os­tríhali jeho svedoc­tvá a jeho ustanovenie, k­toré im dal.
8 Hos­podine, náš Bože, ty si ich vy­slýchal; bol si im od­púšťajúcim Bohom sil­ným, keď si aj po­mstil ich činy.
9 Vy­vyšuj­te Hos­podina, našeho Boha, a klaňaj­te sa ob­rátení k vrchu jeho svätos­ti, lebo Hos­podin, náš Bôh, je svätý.

RoháčekŽalmy99