RoháčekŽalmy41

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Blaho­slavený človek, ktorý sa roz­um­ne chová oproti chudob­nému. V zlý deň ho vy­slobodí Hos­podin.
3 Hos­podin ho bude strážiť a za­chová ho pri živote; bude blažený na zemi, a ne­vydáš ho, Pane, do vôle jeho ne­priateľov.
4 Hos­podin ho po­sil­ní, keď bude neduživieť na po­steli. Pre­meníš, Bože, celé jeho ležište v jeho ne­moci.
5 Ja som po­vedal: Hos­podine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav moju dušu, lebo som zhrešil p­roti tebe.
6 Moji ne­priatelia hovoria zlé o mne. Kedy už vraj zo­mrie, a za­hynie jeho meno?!
7 A keď aj prijde niek­torý vidieť, hovorí már­nosť; jeho srd­ce si sberá ne­právosť; vy­j­de von, hovorí ju.
8 Spolu si šep­cú z­lé proti mne všet­ci, ktorí ma nenávidia. Vy­mýšľajú proti mne, čo by mi bolo zlé.
9 Hovoria, zkaza vraj prišla na neho, a keď už raz leží, viacej ne­vs­tane.
10 Ba ešte aj človek, s ktorým som žil v priateľs­tve a v po­koji, na ktorého som sa nadejal, ktorý jedol môj chlieb, po­z­dvihol pätu proti mne.
11 Ale ty, Hos­podine, sa zmiluj nado mnou a po­z­dvih­ni ma, a od­platím im.
12 Po tom po­znám, že ma ľúbiš, keď nebude môj ne­priateľ víťazos­láviť nado mnou.
13 Ale mňa podop­rieš v mojej ne­vine a po­stavíš ma pred svojou tvárou, k­de budem stáť na veky.
14 Nech je požehnaný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od veku až na veky. Ameň a ameň.

RoháčekŽalmy41