RoháčekŽalmy80

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.
2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!
3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!
4 Ó, Bože, na­vráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!
5 Hos­podine, Bože Zá­stupov, až do­kedy budeš horieť ­hnevom na mod­lit­bu svoj­ho ľudu?
6 Kŕmiš ich chlebom sĺz a na­pájaš ich sl­zami z vedra.
7 Učinil si nás našim súsedom pred­metom sváru, a naši ne­priatelia sa nám smejú medzi sebou.
8 Bože Zá­stupov, na­vráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!
9 Vinič si preniesol z Egyp­ta; za­hnal si po­hanov a za­sadil si ho.
10 Upratal si pred ním a dal si, aby za­pus­til svoje korene a na­pl­nil zem.
11 Jeho tôňa po­kryla vr­chy, a jeho révy narást­ly jako cedry sil­ného Boha.
12 Vy­hnal svoje letoras­ty až k moru a svoje výhon­ky až k veľkej rieke.
13 Prečo si roz­boril jeho ohrady, aby ho všet­ci, ktorí idú ces­tou, otr­hávali?
14 Roz­rýva ho diviak z lesa, a spása ho poľná zver.
15 Bože Zá­stupov, na­vráť sa, prosíme! Po­hliad­ni z nebies a vidz a navštív ten­to vinič!
16 Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mlád­nik, ktorý si zmoc­nil pre seba.
17 Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od že­hrania tvojej tvári.
18 Nech je tvoja ruka nad mužom tvojej pravice, nad synom človeka, ktorého si zmoc­nil pre seba.
19 A ne­uh­neme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.
20 Hos­podine, Bože Zá­stupov, na­vráť nás! Daj svietiť svojej tvári a budeme spasení!

RoháčekŽalmy80