EkumenickýŽalmy103,21

Žalmy 103:21

Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!


Verš v kontexte

20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!
21 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!
22 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho diela na všet­kých mies­tach, kde panuje! Dob­roreč Hos­podinovi, moja duša!

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

21 Dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ky jeho zá­stupy vojska, jeho svätos­lužob­níci, ktorí činíte jeho vôľu!

Evanjelický

21 Dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, pl­niac Jeho vôľu!

Ekumenický

21 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!

Bible21

21 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, všech­ny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vů­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček