EkumenickýŽalmy103,20

Žalmy 103:20

Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!


Verš v kontexte

19 Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.
20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!
21 Dob­rorečte Hos­podinovi všet­ky jeho zá­stupy, jeho služob­níci, čo pl­níte jeho vôľu!

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

20 Dob­rorečte Hos­podinovi, jeho an­jelia, sil­ní hr­dinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova.

Evanjelický

20 Dob­rorečte Hos­podinovi, Jeho an­jeli, i sil­ní hr­dinovia, pl­niac Jeho príkazy a po­slúchajúc hlas Jeho slova!

Ekumenický

20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!

Bible21

20 Dob­rořeč­te Hos­po­di­nu, jeho andělé, vy mo­cní hr­di­nové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plní­te po­s­lušně!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček