RoháčekŽalmy82,6

Žalmy 82:6

Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.


Verš v kontexte

5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.
7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.

Evanjelický

6 Po­vedal som: Bohovia ste, všet­ci ste synovia Naj­vyššieho,

Ekumenický

6 Po­vedal som si: Ste bohovia, všet­ci ste syn­mi Naj­vyššieho.

Bible21

6 Ano, ře­kl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nej­vyššího synové.