RoháčekŽalmy82,8

Žalmy 82:8

Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.


Verš v kontexte

6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.
7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.
8 Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.

Evanjelický

8 Po­vs­taň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlast­níc­tvom sú všet­ky národy.

Ekumenický

8 Vstaň, Bože, súď zem, veď všet­ky národy sú tvojím vlast­níc­tvom!

Bible21

8 Po­vstaň už, Bože, abys sou­dil zemi – vž­dyť to­bě patří všech­ny náro­dy!