EkumenickýŽalmy33,5

Žalmy 33:5

Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.


Verš v kontexte

4 Hos­podinovo slovo je na­ozaj úp­rim­né a všet­ky jeho skut­ky sú prav­divé.
5 Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.
6 Hos­podinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všet­ky ich zá­stupy.

späť na Žalmy, 33

Príbuzné preklady Roháček

5 Miluj­te spraved­livosť a súd; zem je pl­ná milos­ti Hos­podinovej.

Evanjelický

5 Spravod­livosť a právo miluje, milos­ti Hos­podinovej je pl­ná zem.

Ekumenický

5 Miluje spravod­livosť a právo. Hos­podinova milosť na­pĺňa zem.

Bible21

5 Sprave­dlnost a právo miluje, Hospodinovy lás­ky je plná zem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček