RoháčekŽalmy52,1

Žalmy 52:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm Dávidov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Keď prišiel Edomita Doég a oznámil Sau­lovi a po­vedal mu: Dávid vošiel do domu Achimelechov­ho.
3 P­rečo sa chlúbiš nešľachet­nosťou, ó, moc­ný? ! Milosť sil­ného Boha ­tr­vá každého dňa!

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Vy­učujúci žalm Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Vy­učujúci žalm Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Po­učný žalm Dávidov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davi­dův.