RoháčekŽalmy143,11

Žalmy 143:11

Pre svoje meno, Hos­podine, ma obživ; vo svojej spraved­livos­ti vy­veď moju dušu zo súženia!


Verš v kontexte

10 Na­uč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Bôh; tvoj dob­rý Duch nech ma vedie po rov­nej zemi.
11 Pre svoje meno, Hos­podine, ma obživ; vo svojej spraved­livos­ti vy­veď moju dušu zo súženia!
12 A vo svojej milos­ti vy­plieň mojich ne­priateľov a za­hub všet­kých, ktorí trápia moju dušu, lebo ja som tvoj služob­ník.

späť na Žalmy, 143

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre svoje meno, Hos­podine, ma obživ; vo svojej spraved­livos­ti vy­veď moju dušu zo súženia!

Evanjelický

11 Pre svoje meno, Hos­podine, za­chovaj ma nažive; vy­veď mi dušu z úz­kos­ti pre svoju spravod­livosť.

Ekumenický

11 Hos­podin, pre svoje meno za­chováš ma nažive, pre svoju spravod­livosť ma vy­vedieš z úzkosti.

Bible21

11 Obživ mě, Hos­po­di­ne, pro jméno své, ve své sprave­dlnosti z trápení vy­veď mě.