RoháčekŽalmy110,5

Žalmy 110:5

Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.


Verš v kontexte

4 Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.
5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.
6 Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕt­vol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svoj­ho hnevu.

Evanjelický

5 Pán Ti je po pravici; v deň svoj­ho hnevu kráľov ro­zdr­ví.

Ekumenický

5 Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.

Bible21

5 Pán bude po tvé pravici; až při­jde jeho hněv, králové bu­dou sraženi!