RoháčekŽalmy110,3

Žalmy 110:3

Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.


Verš v kontexte

2 Hos­podin vy­šle ber­lu tvojej sily so Si­ona povediac: Vlád­ni pro­stred svojich ne­priateľov!
3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.
4 Hos­podin pri­sahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho.

späť na Žalmy, 110

Príbuzné preklady Roháček

3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojen­nej moci, v oz­dobe svätos­ti, z lona ran­nej zory; tebe rosa tvoja mlaď.

Evanjelický

3 Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď po­vedieš svoje voj­sko; ako rosa z lona ran­nej zory je Tvoja mládež v svätej oz­dobe.

Ekumenický

3 Tvoj ľud príde dob­rovoľne v deň, keď po­voláš do boja; v nádhere svätyne ako rosa z lona ús­vitu sa ob­javí tvoje mužs­tvo.

Bible21

3 Tvůj lid se dob­rovolně nabídne, až se tvá sí­la ukáže­ve svaté nádheře. Jak rosa z lů­na svítánísejdou se k to­bě tvo­ji mladíci.