RoháčekŽalmy1,1

Žalmy 1:1

Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.


Verš v kontexte

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.
2 Ale má záľubu v zákone Hos­podinovom a o jeho zákone roz­mýšľa dňom i nocou.
3 A bude jako strom, za­sadený nad po­tok­mi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list ne­väd­ne, a všet­ko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.

späť na Žalmy, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božných, na ces­te hriešnikov ne­stojí a na stolici po­smievačov ne­sedí.

Evanjelický

1 Blaho­slavený muž, ktorý nechodí podľa rady bez­božníkov , na ces­te hriešnikov ne­stojí a v kruhu po­smievačov ne­sedí,

Ekumenický

1 Blaho­slavený ten, kto nechodí podľa rady bez­božných, ne­stojí na ces­te hriešnikov, ne­sedáva v kruhu po­smešníkov,

Bible21

1 Blaze člověku, který ne­chodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku po­směvačů ne­sedí.

RoháčekŽalmy1,1