Bible21Žalmy139

Žalmy

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty mě, Hos­po­di­ne, zkoumáš, ty mě znáš.
2 Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky ro­zumíš mým myšlenkám!
3 Sle­duješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mý­mi cesta­mi se za­býváš.
4 Ještě než mi při­jde slovo na jazyk, ty už to, Hos­po­di­ne, všech­no víš!
5 Ze­za­du i zpře­du jsi mě obklopil, svou dlaň jsi na mě po­ložil.
6 Ta­kové po­znání je nad mé chápání – je pří­liš hlu­boké, na to ne­stačím!
7 Kam bych byl uni­kl před du­chem tvým? Před tvo­jí tváří kam bych se skryl?
8 Kdybych do nebe vy­stou­pil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v pod­světí – i tam jsi!
9 Kdybych si ob­lé­kl kříd­la jitřenky, kdybych se usa­dil za mořem dalekým,
10 i tam by mě ve­dla ruka tvá, tvá pravice by mě drže­la!
11 Kdybych si ře­kl – Snad po­hl­tí mě tma, až svět­lo ko­lem mě noc vy­střídá –
12 to­bě ne­bu­de temná ani tma, noc jako den ti záři dá, tma bude pro tebe světlu podobná!
13 Mé nit­ro zfor­movals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.
14 Chválím tě za tvá dí­la ohromná, za to, jak po­divuhodně jsem udělá­na že mou duši tak dobře znáš!
15 Je­diná z mých kostí ti ne­by­la ukryta, když jsem byl vskry­tu formován, když jsem byl hně­ten v zem­ských hlu­binách!
16 Můj záro­dek tvé oči viděly, všechno jsi za­psal do kni­hy – d­ny, jež mi byly určeny, než za­čal první z nich.
17 Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mno­ho, že nejdou vy­počíst!
18 Kdybych je počítal, než pís­ku je jich víc; budu zas s te­bou, až se pro­budím!
19 Kéž bys už, Bože, za­bil ty niče­my – „Od­stup­te ode mě, vy vrahouni!“ –
20 Když mluví o to­bě, je to rouhání, tvé jméno zne­užívají ne­přá­te­lé tví!
21 Nemám snad, Hos­po­di­ne, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí?
22 Na­prostou nenávis­tí nenávi­dím je, mými ne­přá­te­li sta­li se!
23 Zkou­mej mě, Bože, a po­znej srd­ce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vy­zkoušej!
24 Zjisti, zda držím se ces­ty škodlivé, a cestou věčnosti mě veď!

Bible21Žalmy139

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček