Bible21Žalmy25

Žalmy

1 Žalm Davidův. K to­bě, Hos­po­di­ne, svou duši po­zvedám,
2 v te­be, Bože můj, skládám naději. Dej, ať se za­hanbení nedočkám, ať nade mnou nejásají moji sou­peři!
3 Žádný, kdo v tebe doufá, se han­by nedočká, zahanbeni však bu­dou zrád­ci nicotní!
4 Ukaž mi, Hos­po­di­ne, ces­ty své, svým stezkám nauč mě.
5 Veď mě a uč mě prav­dě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spo­léhám každý den!
6 Pa­ma­tuj, Hos­po­di­ne, na sou­cit svůja na svou lás­ku, která je od věků.
7 Ne­připo­mínej hří­chy mých mladých dnů, ve své lás­ce však na mě pamatuj, Hospodine, pro svo­ji dob­ro­tu!
8 Dob­rý a přímý je Hospodin, hříšníkům ces­tu zje­vuje.
9 Ke sprave­dlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své.
10 Hos­po­di­novy stez­ky jsou vž­dy las­kavé a věrnétěm, kdo plní jeho smlou­vu a jeho záko­ny.
11 Pro jméno své, Hospodine, mou hroz­nou vinu odpu­sť mi!
12 Kterýko­li člověk Hos­po­di­na ctí, tomu ukáže ces­tu, již má si vy­vo­lit.
13 Ta­kový pro­ži­je svůj život šťastně, jeho po­tom­stvo zdědí zem.
14 Hos­po­din důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlou­va jim dává po­znání.
15 K Hos­po­di­nu stále mé oči hledí, on moje nohy z pasti vy­pro­stí!
16 Smi­luj se, pro­sím, na mě pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený!
17 Zbav mě soužení, jež v srd­ci nosím si, vysvoboď mě z mých úzkostí!
18 Hleď na mou bí­du, na mé trápení, všechny mé hří­chy odpu­sť mi.
19 Po­hleď, jak mno­ho je mých nepřátel, jak prudkou nenávis­tí nenávi­dí mě!
20 Opatruj mou duši, za­chraň mě, k to­bě se utíkám, kéž nejsem za­hanben!
21 Po­ctivost a pří­most kéž střeží mě, vždyť ty, Hos­po­di­ne, jsi má na­děje!
22 Bože, vy­kup Iz­rael ze všech jeho soužení!

Bible21Žalmy25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček