Bible21Žalmy74

Žalmy

1 Poučný žalm Asafův. Proč jsi na nás, Bože, to­lik zanevřel? Budeš se na své ovce hněvat bez kon­ce?
2 Vzpo­meň si na svůj lid, jenž kdy­si zís­kal jsi, na kmen, jenž vy­kou­pils jako své dědictví, na horu Si­on, kde byd­lel jsi!
3 Za­veď své kroky k troskám bez kon­ce – všech­no ve sva­ty­ni zničil ne­pří­tel!
4 Ve tvém stánku zněl ne­přá­tel­ský řev, na zna­mení tam ne­cha­li své ko­rouhve.
5 Jako dře­vo­rub­ci se chovali, sekerami ko­lem sebe jak v lese má­cha­li.
6 V je­diné chví­li všech­ny ry­ti­nyroz­bi­li se­ke­ra­mi a krumpáči.
7 Do základů vy­pá­li­li tvo­ji svatyni, příbytek tvého jmé­na zprzni­li.
8 V srd­ci si řek­li: „Znič­me je úplně!“ Všechny Boží stánky vy­pá­li­li ze země.
9 Zna­mení ne­vídá­me, pro­roky nemáme, nikdo z nás ne­ví, jak dlouho to zůstane.
10 Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvé­mu jménu vy­smívat navěky?
11 Pro­č svo­ji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klí­na ne­zvedneš?
12 Ty pře­ce, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původ­cem spásy na ze­mi!
13 Ty jsi svou si­lou roz­dě­lil moře, vodním ob­ludám jsi hlavy roz­tříš­til.
14 Ty jsi roz­drtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na pouš­ti.
15 Ty jsi dal průchod pra­menným vodám, mohutné ře­ky ty jsi vy­sušil.
16 To­bě patří den – i noc je tvá, měsíc i slun­ce ty jsi umístil.
17 Ty jsi vy­me­zil všech­ny zem­ské hranice, léto i zimu sám jsi vy­tvořil.
18 Vzpo­meň si, Hos­po­di­ne, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel!
19 Ne­dávej šel­mám duši své hrdličky, nikdy ne­za­po­meň na život chudých svých!
20 Na svo­ji smlou­vu se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupě­tem nási­lí!
21 Ať už utlačení nejsou zahanbeni, ať chválí tvé jméno nuzní a ubozí!
22 Po­vstaň už, Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají!
23 Ne­za­po­mínej na řev svých nepřátel, křik tvých pro­tivníků stále vzmáhá se!

Bible21Žalmy74

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček