Bible21Žalmy66

Žalmy

1 Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Ať vo­lá ra­dostně k Bohu ce­lý svět,
2 o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásej­te!
3 Řekně­te Bo­hu: Jak ohrom­né jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mo­hutné sílet­vo­ji ne­přá­te­lé krčí se.
4 Ce­lý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! sé­la
5 Po­jď­te, na Boží skutky hleďte, jak ohrom­ný je v tom, jak k li­dem chová se!
6 V pevni­nu kdy­si ob­rá­til mořea pěšky přeš­li přes ře­ku – po­jď­te, ra­duj­me se v něm!
7 Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad náro­dy – ne­pro­sadí se vzbouřen­ci! sé­la
8 Naše­mu Bo­hu, náro­dy, dobrořečte, hlas jeho chvály nech­te znít.
9 Vž­dyť naši duši za­choval při životě, našim no­hám ne­dal klopýtnout!
10 Ano, pro­věřil jsi nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčis­tší.
11 Za­ve­dl jsi nás do lov­covy sítě, na naše bed­ra jsi vložil trápení.
12 Člověku na­stavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou pro­š­li jsme, než jsi nás vy­ve­dl ke svo­bodě.
13 Do tvého domu ve­jdu s oběť­mi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti,
14 sli­by, jež pro­ne­sl jsem svý­mi rty, sliby mých úst upro­střed soužení.
15 Zápaly při­ne­su ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i koz­ly ti jako oběť připravím! sé­la
16 Po­jď­te a slyš­te, cti­te­lé Boží, budu vám vy­právět, co pro mě udělal.
17 Vo­lal jsem k ně­mu z plna hrd­laa chvá­lil ho svým jazykem.
18 Hanebnost kdybych si v srd­ci choval, můj Pán by mě jis­tě nes­lyšel.
19 Bůh mě však vy­s­lyše­la po­přál sluch mé mod­lit­bě!
20 Bůh ať je požeh­nán – ­mou prosbu neodmítl, svou lás­ku mi ne­odňal!

Bible21Žalmy66

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček