Bible21Žalmy81

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na gi­tej­ský nástroj. Žalm Asafův.
2 Zpívej­te Bo­hu, naší síle, k Bohu Jáko­bovu ra­dostně vo­lej­te!
3 Ať za­zní hud­ba, zvučí tamburína, líbezná lout­na i ci­te­ra!
4 Zatrub­te na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti!
5 Tak zní us­tano­vení dané Izraeli, tak to roz­ho­dl Bůh Jákobův.
6 Na svě­de­ctví to uložil Josefovi, když vy­stou­pil pro­ti Egyptu. Slyším hlas mně do­sud ne­známý:
7 „Já jsem tvá záda zbavil bře­mene a tvé ruce košů zednických.
8 Vo­lal jsi v soužení a za­chránil jsem tě, vyslyšel jsem tě z mraků hromových, vyzkoušel jsem tě při vodách Me­ri­by. sé­la
9 Slyš, lide můj, za­přísahám tě, kéž bys mě, Iz­rae­li, po­s­lou­chal!
10 Ne­smíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se ne­klaněj.
11 Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl ze země egyptské – na­plním tvá ús­ta, jen co je otevřeš!
12 Můj lid mě ale neposlouchal, Izrael se mi ne­pod­dal.
13 Vy­dal jsem je tedy je­jich zarputilosti, aby se ří­di­li tím, co si vy­mys­lí.
14 Kéž by mě můj lid radě­ji poslouchal, kéž by byl Iz­rael mé ces­ty sledoval!
15 Rych­le bych býval je­jich sou­peře srazil, na je­jich ne­přá­te­le bych ruku ob­rá­til.
16 Odpůrci Hos­po­di­na by se mu­se­li krčit, jejich osud by se navěky zpečetil.
17 Svůj lid bych kr­mil tou nej­lepší z pšenic, medem ze skály bych tě nasytil!“

Bible21Žalmy81

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček