Bible21Žalmy55

Žalmy

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davi­dův.
2 Na­s­lou­chej, Bože, mé modlitbě, před mo­jí prosbou se ne­s­krývej,
3 po­přej mi slu­chu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání,
4 před křikem nepřítele, před hroz­bou ničemy. Svojí hanebností mě chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist!
5 Srd­ce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti mě ob­leh­ly.
6 Hrůza a děs mě svírajía pře­možen jsem úzkostí.
7 Přál bych si mít kříd­la ho­lu­bí – od­lé­tl bych a našel klid!
8 Uchý­lil bych se někam do dáli, v pustině bych se usa­dil. sé­la
9 Po­spíšil bych si do bez­pečípřed touto smrští a vichřicí.
10 Po­hlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a roz­bro­je!
11 Ve dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení byd­lí v něm.
12 Střed měs­ta patří záhubě, ulice ne­opouští křiv­da a lest!
13 Kdy­by pro­tivník mě urážel, to bych snes, kdyby mě na­pa­dl nepřítel, skryl bych se.
14 Ale ty – člověk blízký mně, můj pří­tel a můj spřízněnec!
15 Ra­di­li jsme se spo­lu důvěrně, do Božího domu cho­di­li v zástu­pech!
16 Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se za­živa zří­ti­li do pek­la – do­my i srd­ce mají plné zla!
17 Já ale k Bohu zavolám, Hospodin bude má záchra­na.
18 Večer i ráno, také v po­ledneúpím a sténám – vy­s­lyš mě!
19 Bůh mě vy­koupí z to­ho­to boje, pokoj mé duši dopřeje, i když jich to­lik je pro­ti mně!
20 Bůh mě vy­s­lyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! sélaBůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho ne­bo­jí!
21 Na svo­je druhy můj pří­tel zaútočil, svoji úmlu­vu po­rušil.
22 V ús­tech měl slova nad más­lo lahodnější, v srd­ci však válku nosil si. Jak jemný olej hla­di­ly jeho řeči, vskutku však byly dý­ka­mi!
23 Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on pře­ce nikdy nene­chápo­ctivé padnout do blá­ta.
24 Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíšdo jámy nejhlubší. Půlky živo­ta se ta­koví ne­doč­kají – já ale v tebe skládám na­dě­ji!

Bible21Žalmy55

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček